REGULAMIN SERWISÓW INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH FIRM GRUPY ALFA NET

 1. Usługodawcą jest Alfa-Net Leszek Rąpała prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna lok. 8-9, NIP:522-189-70-08, REGON: 015838102, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców CEIDG pod numerem: 3426 dalej „Usługodawca”).
 2. Usługodawca prowadzi i udostępnia serwisy internetowe (webowe) i aplikacje mobilne pod nazwami: SAN, SAN-PRO, SAN APP, PLANET, PLANET APP, SFS, HV(BI), HV(BI) APP, INFO, INFO APP, EDU, EDU APP, NAVIGATOR, AN FOTOSKAN, RAPALACE (dalej „Serwis”, „Serwisy”).
 3. Użytkownik Serwisu (dalej „Użytkownik”) jest uprawniony do korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami i poleceniami zawartymi w poszczególnych serwisach i aplikacjach o których mowa w pkt 2 powyżej.
 4. Wszelkie oświadczenia, zapytania, reklamacje, uwagi i informacje dotyczące Serwisów mogą być przekazane Usługodawcy za pośrednictwem:
  • poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@alfa-net.com.pl,
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisach,
  • pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 5. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z Serwisów i świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisów.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia za pomocą Serwisów na rzecz Użytkowników którzy mogą być Partnerami biznesowym Usługodawcy innymi osobami wskazanymi przez Partnerów biznesowych Usługodawcy (w szczególności pracownikami lub zleceniobiorcami) następujących usług zwanych dalej Usługą lub Usługami:
  • udostępniania Użytkownikom Serwisów zapewniających możliwość wykonywania czynności związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz generowaniem danych i dokumentów według pakietów funkcji określonych w poszczególnych Serwisach,
  • przechowywania w Serwisie wprowadzonych przez użytkownika Serwisu danych na zasadach określonych w Regulaminie,
  • aktualizacji Serwisów związanych z prowadzeniem rachunkowości oraz administrowania kadrami i płacami w odniesieniu do zmian w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa polskiego,
  • archiwizacji danych i zabezpieczenia ich przed utratą.
 7. Serwisy udostępnione Użytkownikom są usługami świadczonymi drogą elektroniczną.
 8. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisów w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.
 9. W zakresie objętym niniejszym regulaminem Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania i wykorzystania danych w tym danych osobowych użytkowników Serwisu w celu świadczenia Usług. Patrz Polityka Prywatności Serwisów Internetowych i Aplikacji Mobilnych Grupy Alfa-Net.pdf. do pobrania na stronie www.alfa-net.com.pl.
 10. Dostęp do wszystkich Serwisów możliwy jest z komputera albo smartphone posiadającego oprogramowanie kompatybilne z Serwisami.
 11. Warunkiem rozpoczęcia używania Serwisów jest rejestracja Użytkownika poprzedzona zgodą Usługodawcy.
 12. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisów dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
 13. W procesie rejestracji Użytkownik otrzymuje Login i ustala własne i znany tylko jemu hasło. Login (adres e-mail albo login wyznaczony przez Usługodawcę) Użytkownika stanowi jego unikalną nazwę umożliwiającą identyfikację na stronie.
 14. Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych. Hasło powinno zawierać, co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także, co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %).
 15. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.
 16. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści: „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń, dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Serwisów, dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne ze stanem faktycznym.
 17. Zasady odpłatności za korzystanie z Serwisów są uregulowane odrębnymi umowami handlowymi pomiędzy Usługodawcą a jego Partnerami biznesowymi.
 18. Zakończenie współpracy pomiędzy Usługodawcą a jego Partnerami biznesowymi skutkuje natychmiastowym zablokowaniem dostępu do wszystkich Serwisów dla wszystkich Użytkowników związanych z realizacją umowy z danym Partnerem.
 19. Wszystkie dane Użytkowników będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane. Szczegółowy okres przechowywania określony jest przepisami prawa a w szczególności ustawą o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych i ściśle uzależniony od daty zatrudnienia.
 20. Użytkownik może w dowolnym momencie zwrócić się pisemnie do Usługodawcy za pośrednictwem maila wysłanego na jego adres do kontaktów ( biuro@alfa-net.com.pl) o usunięcie jego konta oraz definitywne usunięcie wszystkich jego danych z Serwisów.
 21. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w Serwisach (w miejscach na uwagi i komentarze oraz w udostępnionych komunikatorach) treści o charakterze bezprawnym, w szczególności: wulgaryzmów, obraźliwych sformułowań, treści naruszających prawa autorskie osób trzecich, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, itp.
 22. Usługodawca zastrzega, że nie będzie zamieszczał komentarzy zawierających treści niezgodne z prawem oraz wymogami określonymi w Regulaminie.
 23. Użytkownik Serwisu zamieszcza wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność a Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez użytkowników w Serwisie.
 24. W związku z udostępnieniem Serwisów Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  • trwałej albo czasowej niedostępności Serwisów z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym w szczególności na skutek wystąpienia Siły Wyższej,
  • utraconych przez Użytkownika korzyści,
  • trwałej albo czasowej niemożliwości korzystanie z Serwisów oraz z tytułu nienależytego funkcjonowania Serwisów z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których Serwisy są udostępniane,
  • skutków nieprawidłowego w tym w szczególności niezgodnego z instrukcjami wykorzystania Serwisów,
  • skutków naruszenia przez Użytkownika innych postanowień w tym w szczególności umów handlowych, umów o pracę, umów zlecenia,
  • skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Serwisów przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Użytkownika przed dostępem takich osób,
  • przerw w dostępności do Serwisów powstałych wskutek zaplanowanej przez Usługodawcę przerwy technicznej wynikającej z rozwoju Serwisów.
 25. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości określonej w dwustronnych umowach handlowych.
 26. Reklamacje i uwagi do funkcjonowania Serwisów, Użytkownik może składać w formie pisemnej, na zasadach określonych w pkt 4 Regulaminu.
 27. Reklamacja musi zawierać dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, obraz ekranu z komunikatem o błędzie oraz zwięzły opis danego przypadku.
 28. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 29. O sposobie rozwiązania problemu Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres poczty elektronicznej.
 30. Dostęp do Serwisów zostaje odebrany na skutek:
  • rozwiązania umowy handlowej pomiędzy Usługodawcą a partnerem biznesowym,
  • śmierci Użytkownika,
  • ustania bytu prawnego Użytkownika,
  • Użytkownik istotnie naruszy postanowienia Regulaminu i umów handlowych.
  • Użytkownik będzie korzystał z Serwisów niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  • obiorca będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet,
  • Użytkownik dokonuje czynności niezgodnych z prawem lub działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisach lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisów,
 31. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 32. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom Serwisów na stronie www.alfa-nat.com.pl. która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 33. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 34. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu aktualna wersja zostanie umieszczona na www stronie wraz z jednoczesnym poinformowaniem Użytkowników o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu.
 35. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub udostępnienia nowych funkcjonalności, zmiany warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany Regulaminu.
 36. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www stronie.
 37. Niniejsza wersja Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2023 r.
, 2023-12-22 17:01:49, Wyświetleń: 126
Powrót Do góry